Selecteer een pagina

Privacyverklaring

pdf Privacyverklaring

Cashflow Insight vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklar- ing lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen via info@cashflowinsight.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Cashflow Insight is een vennootschap onder firma, gevestigd te (3751 LX) Bun- schoten-Spakenburg aan de Neerduist 9e. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88129209. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mo- gen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze overeenkomst uit te kunnen voeren. Jij kunt hierbij denken aan jouw BSN, geboortedatum- en plaats, burgerlijke staat, bankrekening- nummer, inkomen, verzekeringsgegevens, btw-id, omzetbelastingnummer, loonheff- ingsnummer, werkverleden, NAW en geboortedatum van kinderen onder de 18 en (ex)partner en inloggegevens van jouw boekhoudprogramma. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het indienen van de laatste aangifte. Jouw inloggegevens verwijderen wij uiterlijk 30 dagen na het einde van onze overeenkomst.

Wij kunnen onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van jouw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Wij zullen deze gegevens 5 jaar na het einde van onze overeenkomst verwijderen.

Wanneer jij een coachingstraject volgt leggen wij daarnaast de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen van onze sessies.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te ge- bruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partij gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Je leest hier meer over in ons cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, eventuele foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zicht- baar voor ons om jouw contactaanvraag te kunnen beantwoorden. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerk tot slot jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven.

Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of website- bezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou verwerken die wij hebben verkregen via de administratie van onze klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, van de Belastingdienst over de status van jouw belastingaangifte, andere overheidsinstanties, banken, verzekeraars, loonadministrateurs en incassobureau’s. Wij verstrekken een aan onze klanten waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek in- dienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
Met opmerkingen [1]:
Let op: je hebt deze niet bij mij aangevraagd dus ik ga er even vanuit dat je die al hebt, maar die moet je dus wel aan je klanten verstrekken
verwerkersovereenkomst

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@cashflowinsight.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk bin- nen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen vol- doen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kun- nen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy opti- maal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@cashflowinsight.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opne- men met de Autoriteit Persoonsgegevens.